×

Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z plików cookie, abyśmy mogli zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o plikach cookie są przechowywane w przeglądarce użytkownika i umożliwiają takie funkcje, jak rozpoznawanie użytkownika po powrocie na naszą stronę i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla niego najbardziej interesujące i użyteczne.

Można dostosować wszystkie ustawienia ciasteczek przechodząc wypustki na lewym skrzydle.

Nazwa Cookie Zaakceptować
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - - PKBR PRO ALL in 1 Te moduły pomagają witrynie osiągnąć zgodność z GDPR dzięki dodaniu funkcji zgodnych z prawem.

Regulamin konkursu na instagramie pod nazwą

ZOSTAŃ LUISEGIRL

 

§1 Postanowienia Ogólne

 1.  Organizatorem Konkursu jest firma TRAKKER Krzysztof Lewczyk i Marcin Jóźwik z siedzibą 91-457 Łódz ul Żabia 8/50identyfikującą się numerem NIP 7262437629, REGON
  473100324
 2.       dalej zwany „Organizatorem”.
 3.      Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 4.      Konkurs rozpoczyna się dnia 10.12.21 r. godz. 16:00, a kończy się dnia 20.12.21 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.  

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1.      Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2.      W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a)    zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

b)    ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c)    posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)    posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,

e)    wykona Zadanie Konkursowe.

 1.      Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
 2.      Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 3.      Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu na w serwisie Instagram na swoim publicznym koncie:

Umieszczeniu repostu relacji z konta Instagram @luisemoda_official na własną relacje Instagram, ponadto oznaczenia hashtagiem: #LuiseGirls, napisania komentarza pod postem konkursowym na koncie Instagram @lusiemoda_official z odpowiedzią na pytanie zamieszczone w poście.   

         (dalej: Zadanie Konkursowe).

 1.      Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram przez Uczestnika Konkursu formę wyrazu twórczego, w postaci repostu (Odpowiedź na post)
 2.      naszej fotografii, możliwego do zamieszczenia w serwisie Instagram i zgodną z regulaminem Instagram.

- zamieszczenie pod postem konkursowym zamieszczonym w serwisie Instagram pod adresem URL: https://www.instagram.com/luisemoda_official/ komentarza będącego odpowiedzią na pytanie: W jaki sposób wystylizowałabyś komplet ze zdjęcia by dopełnić outfit?

 1.      W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 2.      może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 3.   Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:  

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1.      Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2.      Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3.      Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)    w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mómieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1.      Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2.      Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 3 (słownie: trzech) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3.      Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

a)    Nagroda I – sweterek ze zdjęcia w rozmiarze uniwersalnym o wartości 159 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć złotych),

b)    Nagroda II – sweterek ze zdjęcia w rozmiarze uniwersalnym o wartości 159 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć złotych),

c)    Nagroda III – sweterek ze zdjęcia w rozmiarze uniwersalnym o wartości 159 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć złotych),

 1.      Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 2.      Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 22.12.21r.
 3.      Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram luisemoda_official najpóźniej dnia 22.12.21r.
 4.      Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres  luise@luise.pl

 informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

 1.      W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 2.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 3.   Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 4.   Fundatorem Nagród jest Organizator.
 5.   Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 6.   Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 7.   W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz
 8.   Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 9.   Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

 

§5. Dane Osobowe

 1.      Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny TRAKKER Krzysztof Lewczyk i Marcin Jóźwik 91-457 Łódz ul Żabia
  8/50
 2.       oraz na adres e-mail luise@luise.pl
 3.      Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4.      Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 5.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 6.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 7.      Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8.      W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail luise@luise.pl
 9.      Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 10.   Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6. Reklamacje

 1.      Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs „ZOSTAŃ LUISEGIRL” na adres e-mail luise@luise.pl lub adres korespondencyjny Organizatora TRAKKER Krzysztof Lewczyk i Marcin Jóźwik 91-457 Łódz ul Żabia
  8/50

związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

 1.      Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 2.      Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 3.      Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.21 r .
 2.      Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3.      Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4.      Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://luise.pl/pl/content/3-regulamin albo na fanpage Organizatora pod adresem URL: https://www.instagram.com/luisemoda_official/ i w siedzibie Organizatora.
 5.      Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6.      Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7.      Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 8.      Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu. 
 9.      Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.